Chỉ Trích

by John Khuc

Sự chỉ trích, phê bình (criticism) là một hành động vô nghĩa. Nó đưa một người vào vị trí phòng thủ và thường làm cho anh ta phải cố gắng biện hộ, bào chữa cho bản thân mình. Sự chỉ trích đôi khi có phần nguy hiểm, bởi vì nó làm tổn thương sự lòng tự hào quý giá (cái tôi / ego) của một người, làm cho anh ta cảm thấy nghi ngờ vai trò hay sự quan trọng của bản thân (self-confidence), và khơi gợi sự oán giận.

“Criticism is futile because it puts a person on the defensive and usually makes him strive to justify himself. Criticism is dangerous, because it wounds a person’s precious pride, hurts his sense of importance, and arouses resentment.”

Advertisements